05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397
05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397

آدرس ایمیل رابطین خبری بازرسی شهرداری کلان شهرها

نام کلان شهر

نام رابط خبری

شماره دفتر

ایمیل

 

ارومیه

 

آقای مهرجویی

044-33461080

Mehrjou.mojtaba@gmail.com


اصفهان

 

امیر فتوحی نیا

031-32344390

mun_bazresi@yahoo.com

اهواز

 

امیر خواجوی نیا

06133335089

bazresi@ahvaz.ir

تبریز

 

محمد رضا زرگری پور

041-34752582

M.zargaripour@Tabriz.ir

تهران

 

فاطمه عسگری

021-51034543

kalanshahrha@tehran.ir

رشت

 

فاطمه شجاعی

013-33220034

fatemeshojaee45@yahoo.com

زاهدان

 

ثمره طالبی

054-33229991

zbazrasi@yahoo.com

شیراز

 

حمید رضا امیر پور

071-32290130

hr.amirpour@gmail.com

قم

سید علی طباطبایی

025-36104776

Eng.satm@gmail.com

 

کرج

 

خانم سامانی

026-35892644

M.Zabihi@karaj.ir

کرمان

 

محمد رضا کرامت

034-32224868

dshk1386@yahoo.com

کرمانشاه

رضا محمدی

083-37211414

bazresi.kshmun@gmail.com

 

مشهد

 

سید احمد اعلمی

051-32006205

Aliyari-m@mashhad.ir

همدان

 

ارسلان محمودی

38269195-081

Bazresi.hamedan@gmail.com