10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397
10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397

ارومیه


آدرس سایت شهرداری ارومیه:www.Urmia.ir

آخرین انتصابات

در این قسمت انتصابات قرار میگیرد.