05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397
05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397

مدل‌ها و فرآيندهاي خط‌مشي گذاري و محصولات مطالعه خط‌ مشي

مشاهده

معرفي تكنيك «كارگاه طراحي» يا «هم‌آفريني جمعي» و ارزيابي تجربيات محلات صفا و شارق الف

مشاهده

بررسي انحراف اجتماعي پرداخت رشوه و عوامل مرتبط با آن در ميان ساكنان شهر تهران

مشاهده

بررسي چالش هاي مديريت يكپارچه اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران

مشاهده

امكان سنجي اجراي طرح خيابان كامل براي دستيابي به توسعه پايدار محله محور (مطالعه موردي خيابان امام خميني حد فاصل ميدان امام تا ميدان حسن آباد)

مشاهده